شنبه 11 بهمن 1393 - 10 ربيع الثاني 1436 - 31 ژانویه 2015
گالری تصاویر به صورت درختی
کارگاه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی 14و15 شه
کارگاه حاکمیت بالینی 8و9 مرداد 90
کارگاه تریاژ بیمارستانی 13-14-7-90
کارگاه RCA
آشنایی باشیوه تدوین برنامه استراتژیک وعملیاتی دربی
کارگاه ایمنی بیمار
جشنواره استانی حاکمیت بالینی
جشنواره کشوری حاکمیت بالینی

1از3‏