چهارشنبه 2 خرداد 1397 -
گالری تصاویر به صورت درختی
  • کارگاه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی 14و15 شه
  • کارگاه حاکمیت بالینی 8و9 مرداد 90
  • کارگاه تریاژ بیمارستانی 13-14-7-90
  • کارگاه RCA
  • آشنایی باشیوه تدوین برنامه استراتژیک وعملیاتی دربی
  • کارگاه ایمنی بیمار
  • جشنواره استانی حاکمیت بالینی
  • جشنواره کشوری حاکمیت بالینی

1از3‏